Hình ảnh các khóa học doanh nghiệp

CAPITALAND
CAPITALAND

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Giao Tiếp Và Sử Dụng Ngôn Ngữ Cơ Thể Hiệu Quả" Thời gian đào tạo: 09 / 10 / 2018

press to zoom
DAIKIN VN
DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp & Kỹ Năng Thương Lượng Trong Bán Hàng" Thời gian đào tạo: 06&07/ 09 / 2018

press to zoom
DAIKIN VN
DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp" Thời gian đào tạo: 23&24/ 08 / 2018

press to zoom
DAIKIN VN
DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp" Thời gian đào tạo: 16&17/ 08 / 2018

press to zoom
DAIKIN VN
DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp" Thời gian đào tạo: 14/ 08 / 2018

press to zoom
DAIKIN VN
DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp" Thời gian đào tạo: 02/ 08 / 2018

press to zoom
CAPITALAND
CAPITALAND

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Nâng Cao Dịch Vụ Chăm Sách Khàng Hàng" Thời gian đào tạo: 02 / 08 / 2018

press to zoom
KHANG VIỆT
KHANG VIỆT

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ năng Quản lý thời gian và Tổ chức công việc hiệu quả" Thời gian đào tạo: 27 / 04 / 2018

press to zoom
DAIKIN VN
DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Effective Sales Skills" Thời gian đào tạo: 24, 25 & 26/ 01 / 2018

press to zoom